16.10.2012. godine:

Stručna komisija Banjalučke berze je ocijenila da sljedeća tri diplomska rada zaslužuju nagrade za 2011. i 2012. godinu (abecednim redom):

1. Boriša Stevanović, Upravljanje rizikom kamatnog portfolia banke, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

2. Dario Piknjač, Politika dividende i uticaj odluke o raspodjeli dividende na cijene akcija, Ekonomski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci.

3. Ivan Stojanović, Modeliranje strategije portfelja, Ekonomski fakultet Mostar, Sveučilište u Mostaru.

 

Zbog nedovoljnog broja pristiglih diplomskih radova, rok za dostavljanje radova se pomjera do 30.09.2012. godine. U razmatranje će biti uzeti radovi koji su odbranjeni od 10.12.2010. do 30.09.2012. godine.

Zbog nedovoljnog broja pristiglih diplomskih radova, rok za dostavljanje radova se pomjera do 30.04.2012. godine. U razmatranje će biti uzeti radovi koji su odbranjeni od 10.12.2010. do 30.04.2012. godine.

U 2011. godini Banjalučka berza će nagraditi tri najbolja diplomska rada sa po 300 KM. Rok za dostavljanje radova je 10.12.2011. godine. U razmatranje će biti uzeti radovi koji su odbranjeni od 10.12.2010. do 10.12.2011. godine.

 

27.12.2010. godine:

Stručna komisija Banjalučke berze je ocijenila da sljedeća tri diplomska rada zaslužuju prve tri nagrada za 2010. godinu (abecednim redom):

 1. Branko Kremenović, Uloga i značaj obveznica kao izvora dugoročnog finansiranja, Ekonomski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci; iz Banja Luke
 2. Jelena Hrnić, Bilansiranje finansijskih sredstava u skladu sa MSFI, Ekonomski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci; iz Banja Luke
 3. Nataša Bošković, Analiza poslovanja "Telekoma Srpske" a.d. Banja Luka, Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, iz Bijeljine

29.12.2009. godine
Stručna komisija Banjalučke berze je ocijenila da sljedeća tri diplomska rada zaslužuju prve nagrade za 2009. godinu (abecednim redom):

 1. Danijel Panić, Reforma sistema penzijskog osiguranja u Švedskoj i projekcije kretanja njegovih bitnih elemenata, Ekonomski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci; iz Banje Luke
 2. Ivana Vasić, Analiza obveznica, Ekonomski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci; iz Banje Luke
 3. Vesna Jeftić, Finansijski instrumenti: Priznavanje i vrednovanje u skladu sa MRS 39, Fakultet za ekonomiju i menadžment, Slobomir P univerzitet; iz Bijeljine

25.12.2008.godine:
Stručna komisija Banjalučke berze je ocijenila da sljedeća tri diplomska rada zaslužuju prve nagrade za 2008. godinu (abecednim redom):

 1. Dragana Todorović,  Plasman sredstava osiguranja života, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu; iz Bijeljine
 2. Dragoslav Pajić,  Optimizacija portfolija hartija od vrijednosti, Ekonomski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci; iz Banja Luke
 3. Nikola Savić, Tehnička analiza valutnog tržišta (FOREX), Ekonomski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci; iz Banja Luke

30.06.2008. godine:
Zbog malog broja diplomskih radova koji su u periodu od 1. januara do 30.juna 2008. godine dostavljeni Banjalučkoj berzi, odgađa se dodjela nagrada za najbolje diplomske radove do 19.12.2008.godine. Pravo učešća će imati svi studenti koji do 19.12.2008. godine dostave diplomske radove. 


Banjalučka berza svaka tri mjeseca (u zadnjoj sedmici marta, juna, septembra i decembra) nagrađuje tri najbolja diplomska rada iz oblastifinansijskih tržišta po 500KM.

2.jul 2007. godine:
Zbog malog broja diplomskih radova koji su u periodu od 1. aprila do 30.juna 2007. godine dostavljeni Banjalučkoj berzi, odgađa se dodjela nagrada za najbolje diplomske radove do 21.12.2007.godine. Pravo učešća će imati svi studenti koji do 21.12.2007. godine dostave diplomske radove. Zbog odgađanja dodjela nagrada za najbolje diplomske radove, Banjalučka berza će i u 2008. godini nagrađivati najbolje diplomske radove dva puta u godini ((u zadnjoj sedmici juna i decembra).
Obavještavamo studente Elektrotehničkog fakulteta da će Banjalučka berza u narednom periodu posebnu pažnju obratiti na diplomske radove iz oblasti komunikacijskih protokola koji se koriste u finansijskim institucijama (FIX standard protokol, Fast protokol standard, itd)

27. decembar 2007.godine:
Stručna komisija Banjalučke berze je ocijenila da sljedećih šest diplomsih radova zaslužuju prve nagrade za drugo polugodište 2007. godine (abecednim redom):

 1. Ana Kovačević,  Upravljanje portfoliom sa fiksnim prinosom, Ekonomski fakultet Beograd,  Foča
 2. Biljana Gojković, Računovodstvo finansijskih instrumenata, Ekonomski fakultet Beograd, Doboj
 3. Branimir Moćić, Međunarodni portfolio hartija od vrijednosti, Ekonomski fakultet Beograd, Doboj
 4. Darija Čupić, Hedž fondovi na finansijskim tržištima, Ekonomski fakultet Banja Luka, Banja Luka
 5. Marina Gržić, Determinante razvoja i principi funkcioniranja tržišta kapitala u BiH, Ekonomski fakultet Mostar, Travnik
 6. Tatjana Vrhovac, Tehnička analiza vrijednosti akcija, Ekonomski fakultet Banja Luka, Banja Luka

2.april 2007.godine:
Stručna komisija Banjalučke berze je ocijenila da sljedeća tri diplomska rada zaslužuju prve nagrade za prvi kvartal 2007. godine (abecednim redom):

 1. Goran Petrović, Vrednovanje finansijskih instrumenata, Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo-Pale, Doboj
 2. Gordana Drobnjak, Privatizacija i privatizacioni investicioni fondovi Ekonomski fakultet Beograd, Banja Luka
 3. Jelena Bučevac, Efikasnost finansijskih tržišta, Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo-Pale, Istočno Sarajevo